Machtexpansie van de natuur

ONTWERP

HV-ECO B.V. biedt diverse ontwerpwerkzaamheden aan op het gebied van hoogspanningstechniek en de ontwikkeling van projecten voor het transport en de opwekking van elektriciteit. Typische ontwerpadvieswerkzaamheden zijn o.a.:

Basis ontwerp

Voor de ontwikkeling van een project is het van belang om in een vroeg stadium de verschillende technische mogelijkheden te onderzoeken. Bij het uitwerken van een basisontwerp worden de verschillende technische mogelijkheden bekeken en wordt op basis van diverse criteria en randvoorwaarden een afweging gemaakt om tot een basis ontwerp te komen. Voor het opstellen van een basis ontwerp worden diverse ontwerp berekeningen gemaakt om o.a. de belastbaarheid en kortsluitvastheid te toetsen. Tevens worden overige belangen en randvoorwaarden beschouwd en waar nodig in het ontwerp verwerkt. Dit basis ontwerp vormt de basis voor de verdere ontwikkeling van een project van vergunningverlening tot aanbesteding. Typische producten horende bij een basis ontwerp zijn een rapportage waarin de verschillende technische mogelijkheden nader uiteen zijn gezet en een onderbouwing wordt gegeven van de voorgestelde technische oplossing en een ééndraadschema (i.e. Single Line Diagram / SLD).

Statische netstudies

Voor het toetsen van een ontwerp dienen o.a. belastbaarheidsberekeningen en kortsluitberekeningen uitgevoerd te worden om te verifiëren dat de transportcapaciteit en kortsluitvastheid van componenten voldoet in alle mogelijke operationele scenario’s in een net. HV-ECO B.V. kan deze netstudies voor u verzorgen. HV-ECO B.V. heeft ervaring in het gebruik van zowel het softwarepakket Powerfactory van DigSilent en Vision Network Analysis van Phase2Phase. In een overzichtelijke rapportage worden de gehanteerde uitgangspunten uiteengezet en worden de resultaten gepresenteerd voor ieder van de mogelijke netsituaties die bekeken dienen te worden.

Kabel ontwerp

Heeft u een nieuwe kabelverbinding nodig voor uw project, dan kan HV-ECO B.V. het kabel ontwerp voor u uitwerken. Als onderdeel van een kabelontwerp worden belastbaarheidsberekeningen en kortsluitberekeningen uitgevoerd om te bepalen welke kabeltypen voldoen qua vereiste transportcapaciteit en kortsluitvastheid. HV-ECO B.V. is volledig bekend met de normen IEC 60287 en IEC 60853 t.a.v. de statische en dynamische belastbaarheid van kabels en norm IEC 60949 t.a.v. de berekening van toelaatbare kortsluitstromen. HV-ECO B.V. werkt hiervoor met het softwarepakket Vision Cable Analysis van Phase2Phase. Het kabel ontwerp wordt uiteengezet in een overzichtelijke rapportage waarin op basis van de verschillende liggingsconfiguraties van een kabelverbinding bepaald wordt welke kabeltypen voldoen aan de eisen qua belastbaarheid en kortsluitvastheid. Indien gewenst kan er tevens gekeken worden naar het optimale kabeltype op basis van een netto contante waarde berekening waarbij zowel gekeken wordt naar de investeringskosten als ook naar de elektrische verliezen in een kabelverbinding.

Beveiligingsontwerp

Voor de veiligheid van een elektrische installatie dienen componenten in een net op een juiste manier te worden gedimensioneerd én beveiligd om te voorkomen dat componenten overbelast raken of kapotgaan doordat er te lang een te hoge kortsluitstroom in het net kan lopen. Tevens dient bij een kortsluiting in het net het af te schakelen deel van een net tot een minimum beperkt te worden om overlast voor andere gebruikers van het net te minimaliseren. HV-ECO B.V. kan voor u het beveiligingsontwerp van een net uitwerken. Bij het uitwerken van een beveiligingsontwerp wordt allereerst gekeken wat de maximale belastingstroom en kortsluitstroom per component zijn incl. de bijbehorende duur. Doormiddel van het uitvoeren van kortsluitberekeningen kan voor alle mogelijke netconfiguraties vervolgens berekend worden wat de minimale en maximale kortsluitstromen zijn die op kunnen treden. Met die informatie gecombineerd met de eigenschappen per component kan vervolgens een beveiligingsontwerp worden uitgewerkt. In een beveiligingsontwerp worden de type voorgestelde beveiligingen, de beveiligingscurves en voorgestelde instellingen uiteengezet waarmee een goed en zo selectief mogelijk beveiligd net wordt gecreëerd.

Tracéstudie kabelverbinding

Voor het realiseren van een nieuwe kabelverbinding is het van essentieel belang dat er een haalbaar tracé wordt bepaald. De haalbaarheid van een tracé hangt zowel af van de technische haalbaarheid als ook van de juridische haalbaarheid (i.e. is een tracé vergunbaar). HV-ECO B.V. kan voor u een tracéstudie uitvoeren om specifiek naar de technische haalbaarheid te kijken die als basis kan dienen voor een vergunningsprocedure. HV-ECO B.V. heeft ervaringen met het uitwerken van diverse kabeltracés en is bekend met veel voorkomende randvoorwaarden t.a.v. de juridische haalbaarheid voor een vergunbaar kabeltracé. In een tracéstudie worden diverse alternatieve tracés onderzocht en worden eventuele knelpunten in kaart gebracht. Voor ieder van de knelpunten wordt bepaald of deze technisch oplosbaar zijn. Op deze manier wordt een technisch concept ontwerp voor ieder van de alternatieve tracés uitgewerkt en wordt er tevens naar de geschatte kosten voor de realisatie van een kabelverbinding gekeken om zodanig tot een geadviseerd kabeltracé te komen. Als onderdeel van een tracéstudie worden o.a. een rapportage opgeleverd waarin de analyse van ieder van de tracés is uitgewerkt en worden er tevens AutoCAD tekeningen opgeleverd van ieder van de bekeken tracés. Deze tekeningen kunnen vervolgens gebruikt worden voor de vergunningsprocedure van een kabeltracé.

Beïnvloedingsonderzoek

Een groot deel van onze infrastructuur ligt tegenwoordig ondergronds. Bij de ontwikkeling van een nieuwe kabelverbinding is het van belang om te onderzoeken of deze kabelverbinding geen ontoelaatbare hinder veroorzaakt bij bestaande kabels en leidingen in de grond. Om dit te kunnen toetsen is de NEN 3654 opgesteld die een leidraad bevat voor het analyseren van de wederzijdse beïnvloeding van buisleidingen en hoogspanningsverbindingen. HV-ECO B.V. is volledig bekend met deze norm en kan voor uw kabelverbinding(en) stap 1 t/m 3 conform de NEN 3654 in een beïnvloedingsstudie uitwerken om te onderzoeken of een nieuwe kabelverbinding ontoelaatbare hinder veroorzaakt op bestaande kabels en leidingen. Op basis van deze analyse kan gekeken worden of ontoelaatbare hinder uitgesloten kan worden of dat er een nader detailonderzoek vereist is (i.e. stap 4 conform de NEN 3654).