Machtexpansie van de natuur

ADVIES

HV-ECO B.V. biedt een breed scala aan advieswerkzaamheden aan op het gebied van hoogspanningstechniek en de ontwikkeling van projecten voor het transport en de opwekking van elektriciteit. Deze kunnen zowel als losse opdracht worden uitgevoerd, maar ook op regie basis. Typische advieswerkzaamheden zijn o.a.:

Haalbaarheidsstudie netaansluiting

In het beginstadium van een project is het van groot belang om inzicht te hebben of de realisatie van een netaansluiting haalbaar is. Hierbij is zowel de haalbaarheid qua doorlooptijd, kosten als ook de technische haalbaarheid van belang. Afhankelijk van het type en de locatie van een project, kan gekeken worden naar de specifieke onderdelen die getoetst dienen te worden en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om goed zicht te krijgen op de haalbaarheid van een netaansluiting. Typische werkzaamheden als onderdeel van een haalbaarheidsstudie zijn een check qua beschikbare transportcapaciteit van een netaansluiting, uitwerken van een basisontwerp, uitvoeren van een tracéstudie, uitvoeren van een statische netstudie, analyse van eventuele knelpunten en het opstellen van een kostenraming van de netaansluiting.

Ondersteuning aanbesteding

HV-ECO B.V. heeft ruime ervaring in ondersteuning en de begeleiding tijdens een aanbestedingsfase: vanaf het opstellen van de aanbestedingsdocumentatie, het begeleiden van de aanbesteding, het beoordelen van aanbiedingen tot aan de afronding en tekening van een contract. HV-ECO B.V. heeft ervaring in diverse verschillende aanbestedingsvormen en -contracten waaronder UAV 2012, UAV-GC 2005 en Fidic Yellow. T.b.v. de aanbesteding van de elektrische infrastructuur van een project kan HV-ECO B.V. de volledige set met technische documenten opstellen, als ook het leveren van ondersteuning en input in de commerciële delen van een contract.

Projectontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van een project kan HV-ECO B.V. ondersteuning aanbieden in verschillende rollen. Dit kan een rol zijn waarbij met name op de technische inhoud wordt gefocust als Project Engineer, maar ook een rol als Project Manager of Package Manager van een (deel)project.

Als project engineer zijn de voornaamste werkzaamheden het toetsen van ontwerp documentatie t.a.v. de eisen die gesteld zijn en het toezien op de technische kwaliteit van ontwerp tot aan realisatie van een project.

Bij de rol van project of package manager ligt de focus op het binnen de planning en budget realiseren van een (deel)project conform de eisen die gesteld worden. Hierbij zijn het managen van interfaces en het analyseren en beheersen van risico’s kerntaken om van een project een succes te maken.

Kwaliteitsinspecties en Inbedrijfstelling

Gedurende de realisatie van een project is het belangrijk om zicht en grip te houden op de kwaliteit. Onderdeel hiervan is het uitvoeren van kwaliteitsinspecties. HV-ECO B.V. kan voor uw project kwaliteitsinspecties uitvoeren tijdens de fabricage van hoogspanningscomponenten in de fabriek, maar ook tijdens de installatie en het testen van componenten en systemen op site. Het is daarbij belangrijk om voor een project een kwaliteitsplan te hebben waarin uiteen wordt gezet op welke momenten en onderdelen van een project specifieke kwaliteitsinspecties dienen te worden uitgevoerd. HV-ECO B.V. kan u hierbij helpen door advisering of het opstellen van het kwaliteitsplan.

In de laatste fase van de ontwikkeling van een project worden de oplevertesten en inbedrijfstelling uitgevoerd. HV-ECO B.V. is bij meerdere projecten betrokken geweest bij de test- en inbedrijfstellingsfase. In deze fase kan HV-ECO B.V. ondersteuning bieden door het bijwonen van testen en het begeleiden en coördineren van de test- en inbedrijfstellingfase. Naast het verzorgen van de vereiste afstemming met alle betrokken partijen, zijn belangrijke werkzaamheden naast het toetsen van de kwaliteit tevens het registreren van restpunten en afwijkingen t.o.v. de gestelde eisen om op die manier een goede overgang naar de operationele fase van een project te verzorgen.